จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาไทยจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวไม่สำคัญจริงๆแล้วคุณคิดผิดถนัด เพราะเมื่อคุณได้เรียนวิชาภาษาไทยอย่างลึกซื้งแล้วคุณจะพบว่ายากมากๆ สำหรับการที่จะใช้คำใช้รูปประโยคให้ถูกต้องมันยากมากๆแต่เมื่อคุณได้ศึกษาอย่างเข้าใจแล้วคุณสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เราได้ความรู้จากวิชาภาษาไทยมากอาจารย์ที่สอนก็น่ารักยิ้มแย้มตลอดเวลาชอบมาก

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

ได้เรียนรู้คำศัพท์ทางการศึกษา, การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา การแปลบทความจากข้อความ

จิตวิทยา

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การร้จักใช้คำพูดในโอกาสต่างๆ มารยาททางสังคม การนำวิชานี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ยอดครูผู้มีอุดมการณ์


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551

ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

ชื่อ จ่าสิบตำรวจโสภณ ฤทธิสาร เกิด 21 มกราคม 2497 อายุ 54 ปีวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีเริ่มรับราชการเป็นข้าราชการครู 23 มิถุนายน พ.ศ.2518ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 30,380 บาทสถานศึกษาที่ทำงานโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180โทรศัพท์ 032 - 228763 หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180 โทรศัพท์ 081 – 7634094,9952887

กองทุนเพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
2.เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน ที่เรียนดีมีความประพฤติดี
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ
ชื่อบัญชี จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร ยอดครูผู้มีอุดมการณ์เพื่อโรงเรียนวัดช่องลาภ
เลขที่บัญชี 7290091876 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนผึ้ง